દોડો રે દોડો

Listen :

Lyrics :

દોડો રે દોડો, ભાઈ દોડો રે દોડો (2)

ધૂળ ઉપર ભેગા મળી દોડો રે દોડો.

 

નાચો રે નાચો, ભાઈ નાચો રે નાચો,

તાતા તાતા થૈ થૈ નાચો રે નાચો.

 

હસો રે હસો, ભાઈ હસો રે હસો,

હા હા હી હી હસો રે હસો.

દોડો રે દોડો, ભાઈ દોડો રે દોડો.

 

બેસો રે બેસો, ભાઈ બેસો રે બેસો,

જમો રે જમો, ભાઈ જમો રે જમો,

શ્રીખંડપૂરી ને પાતરા જમો રે જમો.

 

ગાઓ રે ગાઓ, ભાઈ ગાઓ રે ગાઓ,

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ,

પતિતપાવન સીતા રામ.

 

ઊંઘો રે ઊંઘો, ભાઈ ઊંઘો રે ઊંઘો...

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto