ઘડિયાળ

Listen :

Lyrics :

ઘડિયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

એને નથી પાંખ,  પણ ચાલે ફટ ફટ,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

ખાવાનું નહિ માગે પણ ચાવી આપે ચાલે,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

અંધારે અજવાળે, સૌના વખતને સંભાળે,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

દિવસ રાતે ચાલે પણ થાક નહિ લાગે,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

ટક ટક કરતું બોલે, જરા ય નહિ  થોભે,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2)

 

ઘડિયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું,

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે (2) 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto