પોપટ મીઠું બોલે

Listen :

Lyrics :

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે,

સીતા રામ સીતા રામ  ધીમું બોલે.

 

ગળે કાળો છે કાંઠલો ને લીલો લીલો રંગ,

એની વાંકી ચાંચલડીનો  લાલ લાલ રંગ.

 

એ તો  હીંચકે બેસીને  ઝૂલા ઝૂલે,

સીતા રામ સીતા રામ  ધીમું બોલે.

 

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે,

સીતા રામ સીતા રામ  ધીમું બોલે.

 

એને પેરુ ભાવે ને લીલા મરચાં એ ખાય,

એને ખાતો  જોઈને  મારું મનડું હરખાય.

 

એ તો મસ્તીમાં આવી  થૈ થૈ ડોલે,

સીતા રામ સીતા રામ  ધીમું બોલે.

 

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે,

સીતા રામ સીતા રામ  ધીમું બોલે.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto