સામે એક ટેકરી છે

Lyrics :

સામે એક ટેકરી છે, ત્યાં વડનું ઝાડ છે.

વડને વડવાઈઓ છે, ઠંડી મજાની હવા છે.

       

કાલે ત્યાં જાશું ભાઈ, હીંચકા ખાશું ભાઈ!

ઉજાણી પણ કરશું ભાઈ, રમીને જમીને જશું ભાઈ!

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto