એબીસીડી એબીસીડી

Lyrics :

એબીસીડી એબીસીડી

ઘોડા દોડાવો

ઘોડાની ટાંગ તૂટી મલમ લગાવો

મલમ ઉપર માખી બેસી

ચાદર ઓઢાડો

ચાદરનો છેડો ફાટ્યો

દરજી બોલાવો

દરજીની સોય તૂટી

લુહાર બોલાવો

લુહારનો વાંસલો ભાંગ્યો

સુથાર બોલાવો

સુથારનો હાથ તૂટ્યો

ડૉક્ટર બોલાવો

ડૉક્ટરની પેટી ચોરાઈ

પોલીસ બોલાવો

પોલીસની ટોપી ઊડી

તાળી વગાડો 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto