ચકો ચકી

Lyrics :

એક હતો ચકો ને એક હતી ચકી

ચકો હતો ભોળો ને ચકી ભારે પક્કી

 

ચકો ગયો ચરવા લાવ્યો ચોખાનો દાણો

ચકી ખીચડી રાંધવા લાવી મગનો દાણો

 

ચકી ચોખા ખાંડે છે

પીતાંબર પગલા પાડે છે

રાજિયો ભોજિયો

ટીલડી ને ટચૂકીયો

 

એક હતો રાજા ને એક હતી રાણી

રાજા હતો બો.. બો.. બો બો બો...

બોબડો ને રાણી હતી કાણી

 

હાં, એના મોટા મહેલમાં રોજ વાગે વાજા

એના મોટા મહેલમાં રોજ વાગે વાજા

રાજા ખાતો રોટલો ને રાણી ખાતી ખાજા

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto