નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો (સાંજીનું ગીત)

Lyrics :

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

રે સાંઢણીએ મશરૂ મંગાવો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

મશરૂના વીરના વાઘા સીવરાવો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

લાડલીની છાબ ભરાવો માણારાજ,

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

ઈ રે સાંઢણીએ મોતી મંગાવો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

મોતીએ વીરના શીરપેચ ઘડાવો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

 

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,  

    મારું દલ રીઝે માણારાજ.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto