એક ઊંચો તે વર ના જોશો રે દાદા (સાંજીનું ગીત)

Listen :

Lyrics :

એક તે રાજને દ્વારે રમતા બેનીબા, દાદા એ હસીને બોલાવ્યા,

કાં કાં રે દીકરી તમારી દેહ જ દુબળી, આંખલડી રે જળે તે ભરી.

 

નથી નથી દાદા મારી દેહ જ દુબળી, નથી રે આંખલડી જળે ભરી,

એક ઊંચો તે વર ના જોશો રે દાદા, ઊંચો તો નિત્ય નેવાં ભાંગશે,

 

એક નીચો તે વર ના જોશો રે દાદા, નીચો તો નિત્ય ઠેબે આવશે,

એક ધોળો તે વર ના જોશો રે દાદા, ધોળો તે આપ વખાણશે,

એક કાળો તે વર ના જોશો રે દાદા, કાળો તે કુટુંબ લજાવશે,

 

એક કેડે પાતળિયો ને મુખે રે શામળિયો,     

      તે મારી સૈયરે વખાણિયો,

એક પાણી ભરતી તે પાણિયારીએ વખાણ્યો,  

     ભલો તે વખાણ્યો મારી ભાભીએ. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto