તમે રાયવર વહેલાં આવો રે (સાંજીનું ગીત)

Listen :

Lyrics :

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

હું કેમ આવું ? મારા દાદાજી રિસાણા રે,     

 તમારા દાદાને પાઘડી પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

હું કેમ આવું ? મારા પિતાજી રિસાણા રે,     

  તમારા પિતાને ખેસની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

હું કેમ આવું ? મારાં માતાજી રિસાણા રે,     

 તમારી માતાને સેલાની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

હું કેમ આવું ? મારા બેનીબા રિસાણા રે,     

  તમારી બેનીને સોળે શણગાર, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

હું કેમ આવું? મારા વીરાજી રિસાણા રે,     

  તમારા વીરાને સૂટની પહેરામણી, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

 

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,    

   કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto