ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે (સાંજીનું ફટાણું)

Listen :

Lyrics :

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે,  

  ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે.

 

પહેલી કંકોતરી સૂરત શે'ર મોકલાવો રે,  

બેન તમે વેગે વેલા આવો રે,  

નાના મોટાને સાથે તેડી લાવો રે.  

 

બેન ચલાવે સુંદર મોટી ગાડી રે,

જમાઈને પાડાની અસવારી રે,

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે,  

ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે.

 

બીજી કંકોતરી અમદાવાદ મોકલાવો રે,  

કાકી તમે વેગે વેલા આવો રે,  

નાના મોટા સૌને સાથે તેડી લાવો રે.

 

કાકીને રેલગાડીની સવારી રે,

કાકા સાઈકલના પેડલ મારતા આવે રે,

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે,  

ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે.

 

ત્રીજી કંકોતરી મુંબઈ શે'ર મોકલાવો રે,

માસી તમે વેગે વેલા આવો રે,

નાના મોટા સંધાયને તેડી લાવો રે.

 

માસીને વિમાનની સવારી રે,

માસા કરે ઊંટની અસવારી રે,

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે,  

ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે.

 

ચોથી કંકોતરી સોનગઢ ગામ મોકલાવો રે,

વેવાઈ-વેલા સૌ તમે વેગે વેલા આવો રે,

કટંબ કબીલાને હારે તેડી લાવો રે.

 

બાઈયું બેસી ગાડે મલપતી આવે રે,

મૂછાળાં સૌ પાછળ દોડતાં આવે રે,

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે,

ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto