સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો (લગન લખતી વખતે)

Listen :

Lyrics :

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

 

સજજો રે ઘરની મેનાને શણગાર રે,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

 

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

 

અક્ષર અક્ષર પરોવતા મંગળતા કોતરી,

કંકુ છાંટીને આજ લખી રે કંકોતરી.

 

તેડાવો રે મંગલ ગીતો ગાતાં નર ને નારને,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

 

કંકુને પગલે પગલે પ્રભુતા પગ માંડશે,

જીવનના સાથિયામાં ઇન્દ્રધનુ જાગશે.

 

રેલાવો રે રંગોળીમાં રંગ ધાર રે,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

 

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે,

ઊડતો ઊડતો જિયાવર પોપટ બેઠો તોરણે.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto