વાણલાં ભલે વાયાં (પ્રભાતિયું)

Listen :

Lyrics :

સૂરજ ઊગ્યો રે કેવડિયાની ફણસે કે વાણલાં ભલે વાયાં રે,

સૂતા જાગો રે વાસુદેવના નંદ કે વાણલાં ભલે વાયાં રે.

 

સૂતા જાગો રે સુભદ્રા બેનીના વીર કે વાણલાં ભલે વાયાં રે,

તમે જાગો રે જાગે સહુ દેવ કે વાણલાં ભલે વાયાં રે.

 

લેજો લેજો રે દાતણ ને ઝારી કે વાણલાં ભલે વાયાં રે,

બેસજો બેસજો તુલસીને ક્યારે કે વાણલાં ભલે વાયાં રે.

 

મુખ લૂજો રે પામરિયુંને છેડે કે વાણલાં ભલે વાયાં રે,

લેજો લેજો શ્રી રામના નામ કે વાણલાં ભલે વાયાં રે.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto