મારો માંડવો રઢિયાળો (મંડપ મૂરત)

Listen :

Lyrics :

મારો માંડવો રઢિયાળો, લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ,

લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ.

 

વીરને માતા જોઈએ તો તેની માતા(માતાનું નામ બોલવું)ને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે ભાઈ(વરનું નામ બોલવું)ને પરણાવો માણારાજ.

 

મારો માંડવો રઢિયાળો, લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ,

લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ.

 

વીરને બાપુ જોઈએ તો બાપુ(પિતાનું નામ બોલવું)ને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે દીકરો પરણાવો માણારાજ.

 

મારો માંડવો રઢિયાળો, લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ,

લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ.

 

વીરને બેની જોઈએ તો બેની(બહેનનું નામ બોલવું)ને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે વીરાને પરણાવો માણારાજ.

 

મારો માંડવો રઢિયાળો, લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ,

લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ.

 

વીરને બનેવી જોઈએ તો બનેવી(બનેવીનું નામ બોલવું)ને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે વીરા(વરનું નામ બોલવું)ને પરણાવો માણારાજ.

 

મારો માંડવો રઢિયાળો, લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ,

લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto