લીલા માંડવા રોપાવો (મંડપ મૂરત)

Listen :

Lyrics :

લીલા માંડવા રોપાવો, લીલા ચોક સજાવો માણારાજ,

લીલા વાંસ વઢાવો, રૂડાં માંડવા બંધાવો માણારાજ.

 

લાડેકોડે બેનીને પરણાવો માણારાજ,

લીલા માંડવા રોપાવો, લીલા ચોક સજાવો માણારાજ.

 

એમના કાકાને તેડાવો, એમની કાકીને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે ભત્રીજી પરણાવો માણારાજ.

 

લીલા માંડવા રોપાવો, લીલા ચોક સજાવો માણારાજ,

લીલા વાંસ વઢાવો, રૂડાં માંડવા બંધાવો માણારાજ.

 

લાડેકોડે બેનીને પરણાવો માણારાજ,

લીલા માંડવા રોપાવો, લીલા ચોક સજાવો માણારાજ.

 

એમના નાનાને તેડાવો, એમની નાનીને તેડાવો માણારાજ,

લાડેકોડે દીકરી પરણાવો માણારાજ.

લીલા માંડવા રોપાવો, લીલા ચોક સજાવો માણારાજ. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto