વરને પરવટ વાળો (ફુલેકાનું ગીત)

Lyrics :

મદભર્યો હાથી ને લાલ અંબાડી,    

ચડે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ,  

   કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો.

 

વરની પરવટડીમાં પાન સોપારી,  

ચાવે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ,   

   કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો.

 

વરના બાપુજી ઓરેરા આવો, 

ઓરેરા આવી વરના મનડાં મનાવો રાજ, 

   કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો.

 

પરથમી બધી વરના પગ હેઠળ બિરાજે, 

નવખંડ ધરતીમાં વરરાજો પોરસાઈ ચાલે રાજ,

   કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto