મોતી નીપજે રે (વરપક્ષે માળારોપણ)

Lyrics :

લાંબી તે લાંબી સરોવરિયાની પાળ,

આ.. હે એ પાળે તે મોતી નીપજે રે.

 

મોતી તે લાગ્યું વર(વરનું નામ બોલવું)ને હાથ,

આ.. હે ઘેરે રે આવીને ઝઘડો માંડિયો રે.

 

દાદા તે મોરા મુજને પરણાવો,

આ.. હે મુજને પરણ્યાની દાદા હોંશ ઘણી.

 

ખરચું તો ખરચું લાખ શું બે લાખ,

આ.. હે મોભીને પરણાવું ઘણી હોંશથી.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto