પીઠી ચોળો રે પીતરાણી (પીઠીનું ગીત)

Listen :

Lyrics :

પીઠી પીઠી ચોળો રે પિતરાણી રે,

હાથ પગ ચોળે રે વીરની ભાભી રે.

 

મુખડાં નિહાળે રે વીરની માતા રે,

પીઠી ચડશે રે જિયાવરને રે.

 

કાકા તેલ ચોળશે રે મારા વીરને,

કાચા તેલ ચડશે રે પેલી છોડીને.

 

પાટેથી ઉતારશે વીરના મામા રે,

કાજળ આંજશે રે વીરના મામી રે,

પીઠી પીઠી ચોળો રે પિતરાણી રે. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto