મોસાળા આવિયાં (મોસાળું)

Lyrics :

ઊંચી ચડે ને નીચી ઊતરે રે, બેની જુએ વીરાજીની વાટ,

નણંદે તે દીધું મેણલું રે, ભાભી ન આવ્યો તમારો વીર,

કસરે છૂટે ને વેણ મોકળી રે, આંસુએ ભીંજવ્યા છે ચીર,

દિયરે દીધી વધામણી રે, ભાભી આવ્યો તમારો વીર.

 

કસરે બાંધી ને વેણ ચોસરી રે, હૈયૈ હરખ ન માય,

       મોસાળા આવિયાં.

ઝબક્યાં તે વેલના કાંગરાં રે, ઝબક્યાં ધોરીડાના શીંગ,

       મોસાળા આવિયાં.

ઝબકી વીરાની પાઘડી રે, ઝબક્યાં ભાભીના ચીર,  

       મોસાળા આવિયાં.

ઝબક્યો મોતીજડ્યો મોડિયો રે, ઝળહળી મોસાળાની છાબ,  

       મોસાળા આવિયાં.

ઘડ રે લુહાર, ઘડ દીવડો, હું તો મેલીશ માંડવા હેઠ,  

       મોસાળા આવિયાં.

ઢાળો રે માંડવડે ઢોલિયા રે, હું તો બેસીશ વીરાજીની જોડ,  

       મોસાળા આવિયાં.

વીરો મોસાળા લાવિયો રે, વીરો વરસ્યો છે માંડવા હેઠ,  

       મોસાળા આવિયાં.

ભાભીએ મોસાળાની છાબ ભરી, બેની વધાવો તમે છાબ,  

       મોસાળા આવિયાં. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto