વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (જાન પ્રસ્થાન)

Listen :

Lyrics :

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (2)    

શકનિયો છે જોશીડાનો બેટો,

ચોઘડિયા જોઈ જોઈ સામો જડિયો.

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (2)

 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો,  

શકનિયો છે કસુંબીનો બેટો,

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જડિયો.

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (2)

 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો,  

શકનિયો છે મણિયારાનો બેટો,

ચૂડલિયું લઈ લઈ સામો જડિયો.

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (2)

 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો,  

શકનિયો છે સોનીડાનો બેટો,

હારલિયો લઈ લઈ સામો જડિયો.

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો (2)   

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto