સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા (વરની હઠ)

Listen :

Lyrics :

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા, 

   આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

તમે પહોંચી પર ઘડિયાળ માંગી વરરાજા,

   તમે આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માંગી વરરાજા,

   તમે આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા, 

   આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

તમે સૂટ ઉપર ટાઈ માંગી વરરાજા, 

   તમે આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

તમે બૂટ ઉપર મોજડી માંગી વરરાજા,  

   તમે આટલી શી હઠ છોડો ને.

 

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા, 

   આટલી શી હઠ છોડો ને.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto