કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી (માણેકથંભ રોપતી વખતે)

Listen :

Lyrics :

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી,

એમાં લખિયું લાડકડીનું નામ રે, માણેકથંભ રોપિયો.

 

કેસર છાંટી કંકોતરી મોકલી,

એમાં લખિયું લાડકડાનું નામ રે, માણેકથંભ રોપિયો.

 

પહેલી કંકોતરી કાકા ઘેર મોકલી,

કાકા હોંશે ભત્રીજી પરણાવો રે, માણેકથંભ રોપિયો.

 

બીજી કંકોતરી મામા ઘેર મોકલી,

મામા હોંશે મોસાળું લઈ આવો રે, માણેકથંભ રોપિયો.

 

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી, કેસર છાંટી કંકોતરી મોકલી,

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto