બારે પધારો સોળે હો સુંદરી (વરનું સ્વાગત કરવા કન્યાને નિમંત્રણ)

Listen :

Lyrics :

બારે પધારો સોળે હો સુંદરી,   

  આંગણે અલબેલા ઊભા રહ્યા. (2)

 

બારે નીકળતાં અમે હો લાજીએ,  

   અમને અમારા દાદા દેખશે. (2)

 

તમારા દાદાને તીરથ કરાવું,   

એક કાશી ને બીજી દ્વારિકા,   

 

બારે પધારો સોળે હો સુંદરી,   

  આંગણે અલબેલા ઊભા રહ્યા. (2)

 

બારે નીકળતાં અમે હો લાજીએ,  

   અમને અમારા કાકા દેખશે. (2)

 

તમારા કાકાને તીરથ કરાવું,   

એક કાશી ને બીજી દ્વારિકા.   

 

બારે પધારો સોળે હો સુંદરી,   

  આંગણે અલબેલા ઊભા રહ્યા. (2)

 

બારે નીકળતાં અમે હો લાજીએ,  

   અમને અમારા વીરા દેખશે. (2)

 

તમારા વીરાને તીરથ કરાવું,   

એક કાશી ને બીજી દ્વારિકા.   

 

બારે પધારો સોળે હો સુંદરી,   

  આંગણે અલબેલા ઊભા રહ્યા. (2)

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto