મારા નખના પરવાળા જેવી (ચૂંદડી ઓઢાડતી વખતે ગવાતું ગીત)

Listen :

Lyrics :

મારા નખના પરવાળા જેવી ચૂંદડી, 

મારી ચૂંદડીનો રંગ રાતો હો લાડલી, 

   ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી.

 

હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી,  

મારા દાદાજી દેખે માતાજી દેખે,   

   કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી.

 

તમારા દાદાના તેડ્યા અમે આવશું, 

તમારી માતાના મન મોહશે હો લાડલી,  

   ઓઢોને લાડકવાયી ચૂંદડી.

 

હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી,  

મારા વીરોજી દેખે ભાભી દેખે,  

   કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી.

 

તમારા વીરાના તેડ્યા અમે આવશું, 

તમારી ભાભીના ગુણલા ગાશું હો લાડલી,

   ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto