કેસરિયો જાન લાવ્યો (માંડવાનું ગીત)

Listen :

Lyrics :

કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે (2)

 

જાનમાં તો આવ્યા મુનશી, એને બેસવા જોશે ખુરશી,

રેશમની ઝૂલવાળી ઝૂલવાળી રે.

કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે.

 

જાનમાં તો આવ્યા મોટા, દૂધે ભરી લાવો લોટા,

એલચી ને કેસરવાળા કેસરવાળા રે.

કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે.

 

જાનમાં તો આવ્યાં શેઠિયા, એને બેસવા જોશે તકિયા,

રેશમની ઝૂલવાળા ઝૂલવાળા રે.

કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે.

 

જાનમાં તો આવ્યાં ગોરા, વેવાણ તમે આવો ઓરા,

જાનમાં તો આવ્યાં બોરા, વેવાણ તમે લાવો દોરા,

સોનાના ઢાળવાળા ઢાળવાળા રે.

કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto