વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય (માંડવાનું ગીત)

Listen :

Lyrics :

ઊંચા ઊંચા બંગલા બંધાવો,    

  એમાં કાચની બારીઓ મેલાવો,  

   કે વીરો મારો ઝગમગ થાય.

 

(વરનું નામ બોલવું)ભાઈ મારે મનડાંના મીઠા,   

  એના દાદાને દરબારમાં દીઠા,  

   કે વીરો મારો ઝગમગ થાય.

 

(વરનું નામ બોલવું)ભાઈ મારે મનડાંના મીઠા,

  એના કાકાને કચેરીમાં દીઠા,  

   કે વીરો મારો ઝગમગ થાય.

 

(વરનું નામ બોલવું)ભાઈ મારે મનડાંના મીઠા,   

  એના મામાને મહોલાતુંમાં દીઠા,

   કે વીરો મારો ઝગમગ થાય.

 

(વરનું નામ બોલવું)ભાઈ મારે મનડાંના મીઠા,

  એના વીરાને વાડિયુંમાં દીઠા,  

   કે વીરો મારો ઝગમગ થાય.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto