માયરામાં ચાલે મલપતા મલપતા (કન્યાની પધરામણી)

Listen :

Lyrics :

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા.

 

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા.

 

બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની,

બેનીએ સેલું પહેર્યું છે સવા લાખનું,

તો ય બેનીને પાનેતરનો શોખ, પાનેતરનો શોખ,

માયરામાં ચાલે મલપતી, મલપતી, મલપતી.

 

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા.

 

બેનીએ પહોંચો પહેર્યો છે સવા લાખનો,

બેનીએ બંગડી પહેરી છે સવા લાખની,

તો ય બેનીને મીંઢળનો શોખ, બેનીને મીંઢળનો શોખ,

માયરામાં ચાલે મલપતી, મલપતી, મલપતી.

 

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા.

 

બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની,

બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની,

તો ય બેનીને મોડિયાનો શોખ, બેનીને મોડિયાનો શોખ,

માયરામાં ચાલે મલપતી, મલપતી, મલપતી.

 

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા.

 

બેનીએ નથડી પહેરી છે સવા લાખની,

બેનીએ હારલો પહેર્યો છે સવા લાખનો,

તો ય બેનીને વરમાળાનો શોખ, બેનીને વરમાળાનો શોખ,

માયરામાં ચાલે મલપતી, મલપતી, મલપતી.

 

ઓઢી નવરંગ ચૂંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, (2)

માયરામાં ચાલે મલપતા, મલપતા, મલપતા. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto