ઘરમાં નોતી ખાંડ (માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

Listen :

Lyrics :

ઘરમાં નો’તી ખાંડ ત્યારે શીદ તેડી’તી જાન ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તી ખારેક ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા પારેખ ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તી ગાગર ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા નાગર ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તી જાજમ ત્યારે શીદને તેડ્યું’તું મા'જન ?

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તી સોપારી ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા વેપારી ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તા લોટા ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા મોટા ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તા લાડવા ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા જમવા ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો’તા દીવા ત્યારે શીદ માંડ્યા’તા વીવા ?  

      મારા નવલા વેવાઈ.

 

ઘરમાં નો'તું મીઠું ત્યારે શીદ બોલ્યા'તાં જૂઠું ?

      મારા નવલા વેવાઈ.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto