અણવર અવગતિયા (માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

Lyrics :

તું થોડું થોડું જમજે રે અણવર અવગતિયા,

તારા પેટમાં દુખશે રે અણવર અવગતિયા.

 

તને ઓસડ ચીંધાડે રે (વરના પિતાનું નામ બોલવું) પાતળિયા,

સાત લસણની કળી માંહે હિંગની કણી.

 

અજમો મેલજે જરી ઉપર આદુની ચીરી,

તું ઝટપટ ખાજે રે અણવર અવગતિયા.

 

તું થોડું થોડું જમજે રે અણવર અવગતિયા,

તારા પેટમાં દુખશે રે અણવર અવગતિયા.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto