ગોર લટપટિયા (માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

Listen :

Lyrics :

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા,

મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા,

મારે થાય છે અહુર ગોર લટપટિયા.

 

ગોરને હાંડા જેવડું માથું ગોર લટપટિયા,

ગોરને નળિયા જેવડું નાક ગોર લટપટિયા,

ગોરને કોડાં જેવડી આંખ્યું ગોર લટપટિયા,

ગોરને કોડિયાં જેવડા કાન ગોર લટપટિયા,

ગોરને સૂપડાં જેવા હોઠ ગોર લટપટિયા,

ગોરને ફળિયા જેવડી ફાંદ ગોર લટપટિયા,

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા,

મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા,

મારે થાય છે અહુર ગોર લટપટિયા. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto