ઢોલ ઢમક્યા ને (હસ્તમેળાપ સમયે વરપક્ષે ગવાતું ગીત)

Listen :

Lyrics :

ઢોલ ઢમક્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા,

વાજા વાગ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા,

હૈયાં હરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા,

પ્રેમે નીરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા,

જાણે ઈશ્વર ને પાર્વતી સાથ મળ્યા,

ઢોલ ઢમક્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા.

 

જેમ નદી ને સરવરના જળ મળ્યા એમ વર ને કન્યાના હાથ મળ્યા,

જેમ દૂધમાં જાય સાકર ભળી એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી,

જેમ શોભે લહેરો સાગરમાં એમ શોભે વર-કન્યા માયરામાં,

જેમ ઇન્દ્ર-ઇન્દ્રાણીની જોડ ઠરી એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી.

 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto