પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે (સપ્તપદી)

Listen :

Lyrics :

પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે, 

  પહેલે મંગળ ગાયોના દાન દેવાય રે,

અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે,  

  બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે.

 

બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે, 

  બીજે મંગળ રૂપાના દાન દેવાય રે,

માંડવડામાં મંગળ ગીતો ગવાય રે, 

  સૌને હૈયે અતિ હરખ ન માય રે.

 

ત્રીજું ત્રીજું મંગળિયું વરતાય રે, 

  ત્રીજે મંગળ સોનાના દાન દેવાય રે,

અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે,

  બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે.

 

ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે,   

  ચોથે મંગળ કન્યાના દાન દેવાય રે,

ફૂલડાં કેરી ફોરમ બધે પ્રસારાય રે,  

  શુભ દિન આજે શુકનનો કહેવાય રે.

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto