લાડો લાડી જમે રે (કંસાર)

Listen :

Lyrics :

લાડો લાડી જમે રે કંસાર, કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

લાડી મુખે લજ્જા કેરો ભાર, કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

વાતે વાતે હસે છે લગાર, કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

લાડી તો સતી સીતા નાર કે કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

લાડો રાજા રામનો અવતાર કે કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

વેવાયું તો વટના રે પાન કે કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

વેવાણુંને હરખ અપાર કે કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

લાડીની ભાભી ટળવળે કે કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

નણદી મુજને આંગલડી ચટાડ કંસાર કેવો ગળ્યો લાગે રે,

ભાભી તું તો પરણી કે કુંવારી કંસાર ગળ્યો ગળ્યો લાગે રે,

લાડો લાડી જમે રે કંસાર, કંસાર ગળ્યો ગળ્યો લાગે રે. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto