આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું (આશીર્વાદ)

Listen :

Lyrics :

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!

 

જ્યારે પારવતીએ તપ ધરિયાં ત્યારે શંકર સરખા સ્વામી મળ્યાં,

જ્યારે બેનીબાએ તપ ધરિયાં ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યાં,

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!

 

જ્યારે સીતાજીએ તપ ધરિયાં ત્યારે રામજી સરખા સ્વામી મળ્યાં,

જ્યારે લાડકડીએ તપ ધરિયાં ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યાં,

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો! અહો પ્રભુજી અમર રહો!

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto