આલા તે લીલા વનની વાંસલડી (કન્યા વિદાય)

Lyrics :

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય,

દાદાને અતિ વહાલા બેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય,

એક દિ રોકાઓ મારી દીકરી રે તમને આપું હું કાલે વિદાય,

હવે કેમ રોકાઉં મારા દાદા રે સાથ મારો સાસરિયાનો જાય.

 

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય,

માતાને અતિ વહાલા બેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય,

એક દિ રોકાઓ મારી કુંવરી રે તમને આપું હું કાલે વિદાય,

હવે કેમ રોકાઉં મારી માડી રે સાથ મારો સાસરિયાનો જાય.

 

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય,

વીરાને અતિ વહાલા અમીબેન રે એ તો પરણીને સાસરિયે જાય,

એક દિ રોકાઓ મારી બેની રે તમને આપું હું કાલે વિદાય,

હવે કેમ રોકાઉં મારા વીરા રે સાથ મારો સાસરિયાનો જાય.

આલા તે લીલા વનની વાંસલડી એ તો શેરી-શેરીએ વાજંતી જાય. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto