આ દશ આ દશ પીપળો (કન્યા વિદાય)

Lyrics :

આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાના ખેતર,

દાદા (દાદાનું નામ બોલવું)ભાઈ વળામણે, દીકરી ડાહ્યા થઈને રહેજો.

 

ભૂલજો અમ કેરી માયા, મનડા વાળીને રહેજો,

સસરાના લાંબા ઘૂંઘટા, સાસુને પાહોલે પડજો.

 

જેઠ દેખીને ઝીણાં બોલજો, જેઠાણીના વાદ ન વદજો,

નાનો દેરીડો લાડકો, એના તે હસવા ખમજો.

 

નાની નણંદ જાશે સાસરે, એના માથા રે ગૂંથજો,

માથા ગૂંથીને સેંથા પૂરજો, એને સાસરે વળાવજો.

 

આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાના ખેતર,

માતા (માતાનું નામ બોલવું)બેન વળામણે, દીકરી ડાહ્યા થઈને રહેજો. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto