અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યા (નવવધુ આગમન)

Lyrics :

આજ મારે ભર્યા સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યા,

આજ મારે માડીના (વરનું નામ બોલવું)ભાઈ પરણ્યા રે આનંદભર્યા.

 

આજ મારે પરણીને (વરનું નામ બોલવું)ભાઈ પધાર્યા રે આનંદભર્યા,

આજ અમે લાખ ખરચીને લાડી લાવ્યા રે આનંદભર્યા.

 

આજ અમે ઈડરિયો ગઢ જીતી આવ્યા રે આનંદભર્યા,

આજ અમે લાખેણી લાડી લઈ આવ્યા રે આનંદભર્યા.

 

આજ અમારે હૈયે હરખ ન માય આવ્યા રે આનંદભર્યા,

આજ મારે ભર્યા સરોવર છલ્યાં રે આનંદભર્યા. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto