લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય

Lyrics :

લાખ રૂપિયાની દીકરી આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ દાદા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી દાદા કે આ દીકરી,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ દાદા તમને.

લાખ રૂપિયાની ભત્રીજી આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ કાકા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી કાકા કે આ ભત્રીજી,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ કાકા તમને.

 

લાખ રૂપિયાની બેની આજે દાનમાં દેવાય,
ઓ વીરા તમને ચિંતા કેમ ન થાય ?
સમય સમયની છે બલિહારી વીરો કે આ બેની,
અમારી હસતી, રડતી, રમતી આજે દાનમાં દેવાય.
ઓ વીરા તમને. 

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto