ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો

Lyrics :

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?
ટોપો મનીતાને પે’રાવો, આજુબાજુ કન્ડક્ટર બેસાડો,
“બાકી ટિકિટ, બાકી ટિકિટ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?


ટોપો રેખાને પે’રાવો, આજુબાજુ ખાનદેશિયા બેસાડો,
“કાય સાંગલે, કાય સાંગલે” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?


ટોપો ઐશ્વર્યાને પે’રાવો, આજુબાજુ બાવા બેસાડો,
“રાધેશ્યામ, રાધેશ્યામ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?


ટોપો કરીનાને પે’રાવો, આજુબાજુ કાછિયા બેસાડો,
“શાકભાજી, શાકભાજી” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?


ટોપો પ્રિયંકાને પે’રાવો, આજુબાજુ કાળિયા બેસાડો,
“વૉટ્સ અપ ?! વૉટ્સ અપ ?!” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?


ટોપો હેમાને પે’રાવો, આજુબાજુ સ્પેનિયા બેસાડો,
“સેનિયોરીતા, સેનિયોરીતા” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?


ટોપો જયાને પે’રાવો, આજુબાજુ કૉલેજીયન બેસાડો,
“આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો

ઇંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો ?

Explore Gujarat

Gujarati Lagna Geeto

Gujarati Baal Geeto