મેરૂ માલણ

રજૂઆતનું વર્ષ (Film Release Year) : 1985

કલાકારો (Cast) : મહેશ કનોડિયા (Mahesh Kanodia), નરેશ કનોડિયા (Naresh Kanodia), સ્નેહલતા (Snehalata)

Explore Gujarat

Gujarati Movies

Gujarati Natak