Kavita

Add Your Entry

મારી ને તમારી વચ્ચે અંતર માત્ર એક ક્ષણ નું છે.
ફરક માત્ર એટલો છે,
કે હું આ બાજુ છું, તમે પેલી બાજુ છો.
 

Author: Dhaval Amin Read More...

આસ્તિકોની દુનીયા મા એક દોસ્ત શોધું છુ જ્યા ક્યારેક ભગવાન પણ દગો દઈ જાય છે.

Author: Dhaval Amin Read More...

દાવ માંડી બેઠો છું જીંદગી ના ચાલ થોડી વિશ્વાસ ની રમત રમીએ
લાગણીના સોગઠાં ને સંબધની ચોપાટ
ના મને જીતવાની લ્હાય કે ના તને હરાવા ની  હાશ
ચાલ કઈક અમથુ અમથુ રમીએ
 
નથી કઈ દાવ પર મુકવું છતાં
બસ તને જીતવાની આશ,
ચોપાટના ખાના લાગણીઓથી ફરીએ
ચાલ કઈક અમથુ અમથુ રમીએ
 
તને ઓળંગવાનો આંચકો રડાવી જાય મને
થોડુંક સાથે સાથે રમીએ
મારા પાસા તારે આધીન હોય તેવી કઈક કરામત કરીએ
ચાલ કઈક અમથુ અમથુ રમીએ
 
‘વ્યથિત’ આધીન છે સતત લાગણીને
આડંબરથી પર કઈક મોકળું રમીએ
દાવ માંડી બેઠો છું જીંદગી ના
ચાલ થોડી વિશ્વાસ ની રમત રમીએ

 

Author: Dhaval Amin Read More...

ElecStars LED night time lighting Lamp
This projector night time lamp from ElecStars is designed to project the cosmos on the ceiling of any room of your desire. It does so with using 3 lighting fixtures fashions that involve a warmth nightlight light, a multi-colour light overlay, and a rotary switch which makes the lamp rotate. We need to additionally component out that this lamp comes geared up with shiny bulbs that may be powered either with 4 AAA batteries or thru a USB cable.
 
This optical superstar projector device from Uncle Milton an optical- lens gadget with adjustable awareness functions aimed toward lighting up the ceiling in an expansion of colours and patterns so that you can experience. to some extent, this projector can very well be considered a compact planetarium due to the complexity of the superstar patterns it can mission, a functionality it owes to LED lighting and to a motorized picture rotation tool.

Author: Unkown Read More...

Windows 8 Product Key

 

windows is Microsoft's flagship running device (OS), License keys the de facto general for home and business computers. The graphical consumer interface (GUI)-based OS become delivered in 1985 and has been launched in lots of versions on the grounds that then, as described under. Microsoft got its start with the partnership of bill Gates and Paul Allen in 1975. Gates and Allen co-developed Xenix (a version of Unix) and additionally collaborated on a simple interpreter for the Altair 8800. The agency was incorporated in 1981.

Author: Vera Murphy Read More...

windows is Microsoft's flagship running device Best Cracks (OS), the de facto general for home and business computers. The graphical consumer interface (GUI)-based OS become delivered in 1985 and has been launched in lots of versions on the grounds that then, as described under. Microsoft got its start with the partnership of bill Gates and Paul Allen in 1975. Gates and Allen co-developed Xenix (a version of Unix) and additionally collaborated on a simple interpreter for the Altair 8800. Windows 10 LoaderThe agency was incorporated in 1981.

 

 

 

Author: Free Hax Pro Read More...

BlueStacks App participant is a versatile software program program that bridges the distance among cell and computer via way of allowing users to run their desired Android apps on their domestic windows or macOS computer systems. clients can join up with their Google account as a way to get right of entry to the Play keep, and sync app information wherein supported. First launched to most people in 2011, this system has persevered to expand with the Android surroundings, with funding partners which consist of the likes of Intel, Samsung, Qualcomm and AMD. BlueStacks is ad-supported, and loose to download and use, with a pinnacle class subscription that removes advertisements and priority tech assist.

want to get a flavor of Android to your computer? proper right here's the manner to set up BlueStacks, along with a rundown of a number of its controls and BlueStack Updated 2018 interesting capabilities. make certain to test out the BlueStacks evaluation on our sister net page laptop mag, too.
 
installing BlueStacks
BlueStacks is to be had for to download for home windows and or for macOS machines; the installer down load is 323MB. this device installs to your boot stress (without a alternative for changing the installation list, handiest this system records place), and is an otherwise problem-unfastened installation, with none bundled software program program software or extras.
 
as soon as you have installation BlueStacks, the following step is logging in in conjunction with your Google account, similar to you are installing some extraordinary Android cell cellphone or pill. This additionally allows you to get right of entry for your Play save account from BlueStacks, which helps you to installation your bought apps without a fuss.

Author: keys pro Read More...

We take transport of as real with that Fraps have emerge as the assignment recorder for over 10 years!!!

Fraps® is a benchmarking, display capture, and actual-time video seize software program for DirectX and OpenGL packages. it's far normally used to decide a laptop's overall performance with a activity, similarly to document gaming snap shots. We remember that Fraps have become the super challenge recorder for over 10 years. 
 
but, alas Fraps has no longer been updated considering February 20, 2013, on the equal time as version three.5.99 have become launched, and no new posts of any kind were introduced to the legitimate net internet site online's "records" phase. 
 
Bandicam allows almost all of Fraps' features. It shows FPS range and records YouTube or 2d/three-D video video games together with RuneScape, Starcraft 2, Crysis 2, group fort 2, Portal 2, and loads of others. Bandicam is one of the high-quality Fraps possibility software Fraps Crack 2018 program application software software.
 
 
specialists
It lets in you to document DirectX or OpenGL video video games in immoderate .It allows you to expose how many Frames in keeping with second (FPS) you've got got end up.It allows you to document your gameplay with pc sound and your voice on the identical time.it is free to use for frame charge display and benchmarking, and free to apply with obstacles for video capture (30-2nd time limit).
Cons
there can be no manner to report pc show, webcam or facecam.It does now not allow you to document home home home home windows video video games within the Microsoft maintain.it might not will can help you upload a captured video to YouTube, fb or Vimeo.it might no longer assist the hardware-stepped forward codec which incorporates Nvidia NVENC, Intel QSV and AMD VCE.

Author: Activation keys Read More...

Most Viewed Kavita

Most Viewed Author