Other

Add Your Entry

ગણિત ગમ્મત - 71 નો ઘડિયો શીખો

Author: Upendra Gurjar

Date: 07-07-2015   Total Views : 1245

!!!...ગણિત ગમ્મત...!!!

 

એકોતેરનો ઘડિયો શીખવો છે.
 
૭૧ x  ૧......= ૭૧
૭૧ x  ૨......= ૧૪૨
૭૧ x  ૩......= ૨૧૩
૭૧  x ૪......= ૨૮૪
૭૧  x ૫......= ૩૫૫
૭૧  x ૬......= ૪૨૬
૭૧  x ૭......= ૪૯૭
૭૧  x  ૮......= ૫૬૮
૭૧  x  ૯......= ૬૩૯
૭૧  x  ૧૦.....= ૭૧૦ 
 
હા...તો આમાં ક્યાં ગણિત ગમ્મત આવી એમ....થશે તો ધ્યાન આપો
ઉપરોક્ત રીતમાં સૌ પ્રથમ..., સાત એકુનો ઘડિયો લખી દો..., ત્યાર બાદ ૧ ,૨, ૩, 
૪, ૫, એમ ક્રમ મુજબ લખી દો......જુઓ ગણિત ગમ્મત થઈને....
જાદુઈ ખેલ......!
 
Try....81 x 1 = 81
Try....91 x 1 = 91
 
૧. ...........................૭  x  ૧ = ૭..............................૧ = ૭૧
૨. ...........................૭  x  ૨ = ૧૪............................૨ = ૧૪૨
૩. ...........................૭  x  ૩ = ૨૧.............................૩ = ૨૧૩
૪............................૭  x  ૪ = ૨૮............................૪ = ૨૮૪
 
 

 

Most Viewed

Most Viewed Author