સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સૂર્યની દૃષ્ટિ જેમ વાદળોને વિખેરી નાખે છે તેવી જ રીતે સ્મિત મુશ્કેલીઓને વિખરી નાખે છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon