સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સંક્ષેપ એ જ પ્રતિભા અને બુદ્ધિમત્તાનો આત્મા છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon