સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" કોઈપણ વ્યક્તિને સાચા અર્થમાં પારખવી હોય તો તેને સત્તા સ્થાને બેસાડી દો "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon