સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" તમે હારી જાઓ એની ચિંતા નથી, પણ હારીને હતાશ ન થઈ જાઓ એની મને ચિંતા છે "

અબ્રાહમ લિંકન
Gujaratilexicon