સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" આપણા દરેકમાં દોષ હોય છે પણ દોષ મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે "

ગાંધીજી
Gujaratilexicon