સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" વિવેક અંતરાત્માનો એક નાનકડો અવાજ છે, જે તમારી બોલી નથી બોલતો "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon