સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" ફક્ત નિર્મળ અને કર્મહીન વ્યક્તિ જ નસીબને દોષ આપે છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon