સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સંયમ અને પરિશ્રમ માનવીનાં બે વૈદ છે "

રૂસો
Gujaratilexicon