સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" જો કોઈ રહસ્યને દુશ્મનથી છુપાવવાનું હોય તો તેનો ઉલ્લેખ મિત્ર સાથે ક્યારેય ન કરો "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon