સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" જેવી રીતે સ્વચ્છ દર્પણમાં મુખ ચોખ્ખું દેખાય છે એવી જ રીતે શુદ્ધ મનમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે "

શંકરાચાર્ય
Gujaratilexicon