સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" પૈસાદાર દોસ્ત બોલાવે તો જ ઘરે જાવ, ગરીબ દોસ્ત ન બોલાવે તો પણ તેને ઘરે જાવ "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon