સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" કાં અસાધારણ થજે અથવા નામોનિશાનથી મટી જજે પણ સૌના જેવો સાંજે સુનારો અને સવારે ઉઠનારો આદમી ન રહેતો ! "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon