સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" વાણી જ માનવીનું એક એવું આભુષણ છે જે બીજા આભુષણોની માફક ઘસાતું નથી "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon