સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સાચા દિલથી કરેલી પ્રાર્થના કદી વ્યર્થ નથી જતી "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon