'સમાધાન' ના સુવિચાર

" સમાધાન એ એક સરસ છત્રીરૂપ જરૂર બની શકે છે પણ એ કદી છત બની શકતી નથી "

અજ્ઞાત