'ક્રોધ' ના સુવિચાર

" સમાનતામાં માનતો, શાંત આત્મા, ક્રોધ રહિત સ્વભાવ અને સર્વનું હિત ઈચ્છનાર મહાન બની જાય છે "

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા