'સલાહ' ના સુવિચાર

" સલાહ તો અનેક લોકો મેળવે છે, પરંતુ તેનો લાભ લેતાં બુદ્ધિશાળીને જ આવડે છે "

અજ્ઞાત