'સંગીત' ના સુવિચાર

" સંગીતની સમજણ અને સંગીત માણવું તે સાત પેઢીનાં પુણ્ય થાય ત્યારે આવે છે "

સામવેદ