'વ્યસન' ના સુવિચાર

" વ્યસન મિત્રના સ્વરૂપે શરીરમાં ઘૂસે છે અને પછી દુશ્મન બનીને તેને મારી નાખે છે "

અજ્ઞાત