'તત્વજ્ઞાન' ના સુવિચાર

" વ્યવહાર નથી બદલાતા, સંજોગો બદલાય છે, માણસ નથી બદલાતા ખાલી તેમના અભિગમ બદલાય છે "

અજ્ઞાત