'અનુભવ' ના સુવિચાર

" શિક્ષણ પુસ્તકોમાંથી મળે છે, પરંતુ અનુભવ જીવનમાંથી જ મળી શકે છે "

અજ્ઞાત